ARTIST IN RESIDENCY OPEN CALL: ESENCE MÍSTA 2024

ESENCE MÍSTA 2024: PEČOVÁNÍ/ ZPĚČOVÁNÍ  // THE ESSENCE OF A SITE 2024: CARING / RESISTING

OPEN CALL: ARTIST RESIDENCY  // OTEVŘENÁ VÝZVA: UMĚLECKÉ POBYTY

Zveme umělce a umělkyně, ale také teoretiky a teoretičky umění, aby se v době jednoho až dvou týdnů ponořili do průzkumu města Karlovy Vary a okolí, jeho obyvatelstva, institucí, pramenů a života. Podpoříme vznik dočasných intervencí, happeningů, procházek, performancí či přednášek zasazených v různých interdisciplinárních kontextech: environmentálním, sociálním, psychologickém, psychogeografickém, místotvorném, estetickém apod.
We invite artists, as well as art theoreticians, to immerse themselves in the exploration of the city of Karlovy Vary and its surroundings, its people, its institutions, its sources and its life for one or two weeks. We will support the production of temporary interventions, happenings, walks, performances or lectures set in various interdisciplinary contexts: environmental, social, psychological, psychogeographical, place-making, aesthetic, etc.
°°°
Podpoříme minimálně tři umělce a umělkyně nebo teoretiky a teoretičky z oblastí performativního nebo vizuálního umění, sound art či tvorby v interdisciplinárním uměleckém kontextu. Podmínkou rezidence je uskutečnění výstupu na konci rezidence: performance, výstavy, intervence ušité na míru konkrétního místa, přednášky, setkání s umělcem apod. Pro ty, kdo pečují o děti, nabízíme možnost přijet s dalším členem rodiny nebo příspěvek na hlídání.
We will support at least three artists or theoreticians from the fields of performative or visual arts, sound art or those working in an interdisciplinary artistic context. The condition of the residency is the realization of an output at the end of the stay, such as a performance, exhibition, artistic site-specific intervention, lecture, discussion with the artist, etc.
°°°

Téma roku: Pečování – Zpěčování
This year’s topic: Caring – Resistance

Společným konceptuálním jmenovatelem letošního programu uměleckých rezidencí Esence místa v Karlových Varech jsou pojmy pečování a zpěčování. Pečováním přitom v první řadě míníme pečování o fyzický i mentální prostor, který umožňuje a usnadňuje další formy péče zaměřené již na konkrétní “druhé”. Zpěčování chápeme jako jeden z aspektů péče, která je protipólem či protipohybem konzumu, výkonnosti, využívání, necitlivosti či bezcitnosti ve vztahu k ostatním bytostem a prostředí nebo prostoru. Péče, jako zvláštní druh odporu, který se děje zpomalením, nasloucháním, všímavostí, citlivostí, interakcí.
The common conceptual denominator of this year’s programme of the Essence of a Site residencies in Karlovy Vary is the notion of care and resistance. By caring, we mean first and foremost caring for the physical and mental space that enables and facilitates other forms of care focused on specific „others.“ We understand resistance in this context as one aspect of caring that is the counterpoint or counter-movement to consumerism, performance, exploitation, and insensitivity in relation to other beings and the environment and space. Care, as a particular kind of resistance, happens by slowing down, listening, mindfulness, sensitivity, and interaction.
°°°
Zajímají nás způsoby, jakými může umění modulovat vztahy jednotlivců a společenství k mezilidskému či nelidskému prostředí. Hledáme nenásilné a bezpečné způsoby prorážení limitů péče, jejího rozšiřování a proměňování její typické struktury. Chceme podpořit situace, ve kterých se pečování potkává se zpěčováním, ochrana a empatie s uznáním svébytnosti.
We are interested in the ways in which art can modulate the relationships of individuals and communities to the interpersonal or non-human environment. We are looking for non-violent and safe ways of breaking through the limits of care, expanding it, and transforming its typical structure. We want to foster situations in which caring meets resistance, and protection and empathy meet recognition of alterity.
°°°
Karlovarský region skýtá řadu příležitostí k ohledávání různých poloh pečovacího naladění prostřednictvím uměleckých intervencí a průzkumu. Vztah ke krajině prochází momentálně v regionu “zkouškou ohněm” v souvislosti s plánováním potěžební budoucnosti, které probíhá – pohříchu – shora. Důvody nízké angažovanosti obyvatelstva jsou jistě rozmanité, ale bezpochyby mezi ně patří existence slepých skvrn v citových mapách regionu. Podobně neprozkoumané zůstávají regionální představy o historii, ať už té vlastní, či zděděné, dějin, jejichž opatrovníci jsme se souhrou historických náhod dočasně stali. Proslídit by také stálo za to sféru umělecké infrastruktury, lokálních institucí, které o umění pečují, a limitů, jež tato péče má.
The Karlovy Vary region offers many opportunities to explore different positions of caring through artistic interventions and research. The relationship to the landscape is currently undergoing a „trial by fire“ in the region due to the planning of the future without mines, which is largely being decided from above. The reasons for the low engagement of the population are certainly manifold but undoubtedly include the existence of blind spots in the region’s emotional maps. Similarly unexplored are the local perceptions of history, whether its own or inherited, a history of which we have temporarily become the “carers” through a confluence of historical accidents. The sphere of artistic infrastructure, the local institutions that care for the arts, and the limits of that care would also be worth investigating.
°°°
VZBUĎME VARY
Pečujeme o tvůrčí prolínání uměleckých disciplín na Karlovarsku: intermediální a komunitní umění, nové divadlo, současný tanec, menšinové hudební žánry atd.
Práce s různými místy je klíčovou součástí naší činnosti. Od roku 2020 se koná umělecký průzkum ESENCE MÍSTA/ ESENCE THERMALU zaměřený na imaginativní pole místa, vrstvy vnímání spojené s místem prostřednictvím uměleckého vyjádření a reflexe. https://www.vzbudmevary.cz/esence-mista/.
VZBUĎME VARY (Wake-Up Vary)
A non-governmental cultural organization set in a famous spa town in the Western part of the Czech Republic, Karlovy Vary, focuses on community and inter-media art, new theater, and contemporary dance. Site-specific artistic creation and research is the key part of our activities. Since 2020, we have initiated artistic exploration of imaginative auras and layers of perception of several loci in Karlovy Vary, such as the art-brutalist building of the Hotel Thermal. For more information, see https://www.vzbudmevary.cz/esence-mista/
°°°
NABÍZÍME
– možnost zpomalit v tempu lázeňského města, zkoumat, experimentovat, rozvíjet se, soustředit
– pracovat v místech s jedinečným geniem loci v Karlových Varech
– ubytování a prostor pro práci
– náklady na dopravu dle dohody
– produkční podporu a konzultace
– pro umělce či umělkyně s dětmi – příspěvek na hlídání ve výši 3500 Kč
– příspěvek na materiál či technické zajištění do výše 3000 Kč
– honorář ve výši 8000 Kč (týden)
WE OFFER
– an opportunity to slow down in the pace of a spa town, to explore, to experiment, develop ideas, and to concentrate;
– an opportunity to work at places with a unique genius loci in Karlovy Vary;
– accommodation (to stay with a child or children and a partner is possible);
– a space for work at a specific location;
– to cover transport fees, or their part, depending on the amount;
production support and help;
– for those coming with children – babysitting allowance (up to CZK 3500,-)
– financial contribution to cover material and technical needs, or its part (up to CZK 3000,-)
– honorarium in the amount of CZK 8,000 per week (if the applicant is an artistic couple or a collective, the amount will be distributed among all the members)
°°°
TERMÍN REZIDENCE
dle dohody v období září – listopad 2024
TERM
Autumn 2024
°°°
CO OČEKÁVÁME
– aktivní účast na tvůrčí site specific rezidenci, otevřenou komunikaci
– hravost, odvahu a odhodlání zkoumat a tvořivě a zároveň empaticky vstupovat do veřejného prostoru
– pochopení a respekt k místu, lidem i k jeho dalším obyvatelům a uživatelům
– realizaci veřejné prezentace / performance v průběhu či na konci tvůrčího pobytu
WE EXPECT
– an active, in-person participation at a creative, site-specific residency
– open and friendly communication
– playfulness, courage, and determination to creatively and, at the same time, empathically enter the public space, explore it and intervene in it
– understanding and respect to places and their users and inhabitants
– realization of public presentation or performance during or at the end of the residency
°°°
JAK SE PŘIHLÁSIT // DO 20/6 2024, 24:00
Zaslat Přihlášku na tereza@offcity.cz:
popis projektu (500 – 1000 slov) + motivační dopis – proč byste rádi tvořili právě v Karlových Varech + CV (ukázka práce)
HOW TO APPLY // DEADLINE: June 20, 2024, 12pm
SEND EMAIL TO tereza@offcity.cz:
a motivation letter
a description of the intended creative activity (500 – 1000 words)
CV (with sample/s of the work)
————————————————————————–
Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU, prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO) a MK ČR.
This project is produced with the financial support of NextGenerationEU and Ministry of Culture of the Czech Republic.
#artresidency
#opencall
#artistinresidence
#artistopencalls
#czechrepublic