PRVNÍ FACILITOVANÉ SETKÁNÍ S OBYVATELI TUHNIC

Termín konání: 26. listopadu 2022

Místo konání: Výměník, Západní 1749, Karlovy Vary


Příprava setkání

Při první veřejné akci pořádané ve Výměníku v červnu 2022 jsme zaregistrovali, že se jí zúčastnili hlavně příznivci pořádajících spolků a pouze ojediněle lidé žijící v okolí budovy. Abychom naplnili účel facilitovaného setkání – tedy zapojení tuhnických obyvatel do oživení Výměníku jako kulturního a komunitního centra, které bude vycházet vstříc jejich potřebám –, rozhodli jsme se naplánovat komunitní setkání tak, aby navazovalo na některou z akcí spolku Žijeme Tuhnice, jehož cílovou skupinou jsou právě obyvatelé okolní čtvrti. Facilitované setkání jsme proto uskutečnili až koncem listopadu 2022 v rámci komunitní akce spolku Žijeme Tuhnice, (Před) Adventní tuhnické sousedské slavnosti. Jako nástroj k zahájení dialogu a zároveň prostředek ke sběru informací o cílové skupině jsme se rozhodli použít dotazník.

Průběh setkání

V úvodu setkání jsme představili vznikající kulturně-komunitní centrum a pět spolků, které se na jeho vzniku a fungování podílejí. Následně jsme vyzvali přítomné k vyplnění dotazníku zaměřeného na jejich dosavadní zkušenosti s Výměníkem a na jejich představy, potřeby a návrhy, které by mohl Výměník v budoucnu vyplnit. Dotazník respondenty naváděl k výběru z několika možností, zároveň jsme ovšem podněcovali formulaci dalších, v dotazníku předem neuvedených odpovědí či žádali další upřesnění.

Dotazník jsme měli připraven na velké nástěnné verzi, kterou jsme vyplňovali spolu s respondenty. Ke sběru údajů tak docházelo v rozhovoru s jednotlivými účastníky či menšími skupinami. Taková forma poskytla příležitost k debatě o prostoru, jeho historii a budoucím využití a poskytla účastníkům setkání příležitost rovněž klást dotazy. K dispozici byla i tištěná verze dotazníku, kterou mohli přítomní vyplňovat individuálně.

Většina respondentů se po krátkém váhání odhodlala přistoupit k nástěnnému dotazníku a za naší podpory jej vyplnila.

 

 

 

Výsledky šetření

Dotazník vyplnilo 14 respondentů. Ne každý odpověděl na všechny otázky. Většina z respondentů byli obyvatelé Tuhnic. Nadpoloviční většina byla ve Výměníku poprvé. Většina z těch, kteří už ve Výměníku byli, se dříve zúčastnili přednášky pořádané spolkem Žijeme Tuhnice.

 

 

 

Z nabídky možného programu Výměníku je pro respondenty nejpřitažlivější bazárek nebo trh. Promítání filmu, koncert nebo výtvarnou dílnu by většina respondentů uvítala a navštívila. Mnohé zaujala také možnost pohybových nebo tanečních workshopů, a to zejména pro dospělé. Polovina respondentů by přišla na divadelní představení nebo na přednášku/diskusi/besedu. Jen čtvrtina dotázaných by se zúčastnila tanečního představení. Nejméně zaujala možnost navštívit ve Výměníku výstavu.

Nad rámec v dotazníku uvedené nabídky aktivit a událostí by respondenti ve Výměníku uvítali konání burzy a pravidelné hraní deskových her. Výměník by také chtěli využívat pro setkávání místních spolků a organizací. Pokud jde o konkrétní náplň, zazněla jména Jiřího Klsáka a Václava Cílka jako tipů na pozvané přednášející. Všichni respondenti by si přáli, aby ve Výměníku byla kavárna.

Jen malá část respondentů by využila možnost si ve Výměníku pronajmout prostor pro svou práci nebo ho využít pro svou vlastní akci.

Zjišťovali jsme také, jak se obyvatelé Tuhnic o akcích ve Výměníku dozvídají a jaké další informační kanály by nám doporučili. Navrhovali tyto tiskoviny: Karlovarské radniční listy, Kamelot, 5+2. Myslí si, že by bylo možné akce inzerovat v obchodě Coop nebo v Českém rozhlasu.

Dotazování probíhalo v přátelském naladění, ke kterému přispěla téměř rodinná atmosféra sousedské sešlosti. Respondenti odpovídali na otázky s velkým zájmem. Bylo znát, že jsou na vznikající kulturně-komunitní prostor a dění v něm zvědaví a chtějí se ho účastnit. Hlavní záměr setkání – seznámení obyvatel Tuhnic s Výměníkem a zjištění představ, potřeb a nápadů, které si s ním spojují – se vydařil. Doufáme, že se nám na dalších dvou komunitních setkáních v průběhu roku 2023 podaří vzájemné poznávání dále rozvíjet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizujeme jako partner projektu STARTUJEME DIZAJNPARK, který společně realizují karlovarské spolky PROTEBE live a VZBUĎME VARY. 

Jdeme do toho. S odvahou. #sodvahou